Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 14/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2017 r. w Turku sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda P. B. kwotę 1.141,35 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych trzydz
Czytaj więcej»

I C 14/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 UZASADNIENIE W dniu 03.01.2017r. powód P. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Turku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 5.005,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.12.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 14.11.2016r.
Czytaj więcej»

I C 133/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 133/19 UZASADNIENIE Powód U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Z. z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanej E. W. kwoty 1.988,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty, o zasądzenie kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana uznała przedmiotowe zobowiązanie za istniej
Czytaj więcej»

I C 153/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-10-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w T. Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 18.06.2015 roku w T. sprawy z powództwa E. K. i E. M. przeciwko K. W. o zachowek 1. zasądza od pozwanej K. W. na rzecz powódki E. K. kwotę 21.152,30 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 27.03.2014 r. do
Czytaj więcej»

I C 112/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 112/16 UZASADNIENIE Powód J. C. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 4.618,19 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe marki M. (...) o nr rej. (...) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 09.02.2015r. do dnia zapłaty, kwoty 430,50 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów poniesionych na opinię niezależnego biegłego; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa proces
Czytaj więcej»

I C 207/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 207/17 UZASADNIENIE Powód M. K. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. kwoty 2.000 zł z ustawowym odsetkami za opóźnienie od dnia 31.01.2016r. do dnia zapłaty, zwolnienie z kosztów procesu i zażądał przeprowadzenia postępowania dowodowego z dokumentów. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 11.11.2016r., wychodząc z domu od znajomych, poślizgnął się na schodach zewnętrznych, doznał urazu nogi a ubezpieczyciel odmówił mu wypłaty świadczenia. Przekonywał, że była to decyzja krzywd
Czytaj więcej»

I C 222/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 222/17 UZASADNIENIE Powódka M. M. (1) wystąpiła w dniu 13 marca 2017 r. do Sądu Rejonowego w Turku przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie na jej rzecz kwoty 11.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2017 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 199/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 199/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Turek, dnia 13-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Jasnowska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Cieślak po rozpoznaniu w dniu 31-05-2016 r. w Turku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. J. kwotę 4.663,29 zł (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 251/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 251/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.09.2015 roku w T. sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki K. K. (1) kwotę 21.663,21 zł ( dwadzieścia jeden tysięcy
Czytaj więcej»

I C 273/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Binkowska po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. na rozprawie w T. sprawy z powództwa Ł. R. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. R. (1) kwotę 3.647,53 zł (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»