Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 14/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant - st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2017 r. w Turku sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda P. B. kwotę 1.141,35 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych trzydz
Czytaj więcej»

I C 14/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 14/17 UZASADNIENIE W dniu 03.01.2017r. powód P. B. wniósł do Sądu Rejonowego w Turku pozew o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 5.005,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.12.2016r. do dnia zapłaty; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą od pełnomocnictwa, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz złożył wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 14.11.2016r.
Czytaj więcej»

I C 112/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 112/16 UZASADNIENIE Powód J. C. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 4.618,19 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe marki M. (...) o nr rej. (...) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 09.02.2015r. do dnia zapłaty, kwoty 430,50 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów poniesionych na opinię niezależnego biegłego; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa proces
Czytaj więcej»

I C 133/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 133/19 UZASADNIENIE Powód U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Z. z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanej E. W. kwoty 1.988,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty, o zasądzenie kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana uznała przedmiotowe zobowiązanie za istniej
Czytaj więcej»

I C 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 176/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska Protokolant Katarzyna Kurczoba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.07.2015 roku w T. sprawy z powództwa K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) z siedzibą w T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 70/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 70/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 lutego 2016 r. powodowie R. C. i J. C. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. kwoty 24.300 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 550 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wnieśli o zasądzenie od pozwanego na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, wraz z opłatą od pełn
Czytaj więcej»

I C 153/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 153/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 4 marca 2014 r. powódki E. K. (1) i E. M. (1) zażądały zasądzenia od pozwanej K. W. (1) tytułem zachowku kwoty po 30.000 zł na rzecz każdej z nich, wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu pozwanej, zasądzenia kosztów procesu oraz złożyły wnioski dowodowe. W uzasadnieniu podniosły, iż spadkodawca H. W. (1) pozostawił czworo spadkobierców ustawowych: żonę K. W. (1) , zstępnych: E. M. (1) , E. K. (1) i dalszego zstępnego T. W. .
Czytaj więcej»

I C 345/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 345/18 UZASADNIENIE Powód P. S. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz kwoty 2.027,94 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09.03.2018r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji; nadto zażądał zasądzenia kosztów procesu wraz z kosztami
Czytaj więcej»

I C 228/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. IC 228/15 UZASADNIENIE Dnia 27.01.2014r. powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpił o orzeczenie nakazem zapłaty aby pozwany J. P. (1) zapłacił mu kwotę 11.114,75 zł z ustawowymi odsetkami do dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podniósł, że pozwany był studentem Akademii (...) i w związku z tym miał obowiązek regulować opłaty związane z kształceni
Czytaj więcej»

I C 394/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 394/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o uchylenie obowiązku wobec pozwanego B. S. (1) w postaci renty miesięcznej ustalonej w wysokości 1.000 zł wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie z dn. 14.08.2012r., sygn. IC 343/09 z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej a ponadto zażądał: zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego, przeprowadzenia dowodu z akt IC 343/09 i zawiadomienia o toczącym się postępowaniu Starostwa Powiatowego w T. . W uzasadnieniu
Czytaj więcej»